Quadra® muntatge senzill - sistema flexible
quadra
quadra
quadra
catalán
español
italiano
français
english
deutsch
português

© 2007 aldovier, s.l.

quadra
quadra
quadra

Quadra® és la revolucionària tècnica contemporània que permet instal·lar un sistema antivibratorio modular en qualsevol superfície, amb el mínim de problemes i la màxima efectivitat. És una manera diferent de realitzar una llosa flotant sense necessitat de hormigonar “in situ”, eliminant així el temps d'enduriment. Instal·lat en l'exterior elimina sobrecàrregues innecessàries. Les aigües pluvials poden circular lliurement per sota sense afectar a l'element antivibratorio. El sistema Quadra® és molt flexible. La superfície de lloses es pot anar ampliant segons la quantitat de màquines a instal·lar. Simplifica qualsevol canvi d'ubicació que es realitzarà de forma ràpida i neta, sense necessitat de demolició i reutilitzant les mateixes peces. Senzillesa d'unió sobre la base de platines i cargols inoxidables d'anivellació. Ampliable a la superfície desitjada. Adaptable a la correcta relació de pesos “màquina-llosa” mitjançant la superposició de lloses. La totalitat de la llosa es dóna suport i s'anivella sobre el paviment existent mitjançant elements antivibratorios puntuals de cautxú-moll o element antivibratorio continu, segons els requeriments. Una vegada muntada, es pot procedir a la instal·lació immediata de la maquinària.

sistema flexible
muntatge senzill
tipologia de suport
sistema de muntatge
sistema Quadra®
documentació
contactes